Missie, visie en beleidsplan

Hieronder vind je een beschrijving van de algemene taken en doelen van de AV UMCG. Het is de kern van het beleidsplan dat elk jaar wordt aangepast op basis van hetgeen reeds is behaald en de nieuwe doelen die passen bij de ontwikkelingen en de actualiteit. Het beleidsplan vind je als bijlage onderaan deze pagina.

Missie: belangenbehartiging van de arts-assistenten
In de regel zijn arts-assistenten in het UMCG slechts passanten voor de werkgever. De belangen van assistenten dreigen daarom continu ondergesneeuwd te raken ten opzichte van andere belangen. Om deze reden participeert de AV UMCG in vele gremia waar daadwerkelijk medezeggenschap plaatsvindt. Te denken valt onder meer aan de centrale opleidingscommissie (COC), maar ook hebben wij halfjaarlijks een overleg met de Raad van Bestuur (RvB). Verder participeert de assistentenvereniging in de regionale assistentenvereniging en hebben wij overleg met vertegenwoordigers bij de Jonge Specialist. De input voor deze overleggen komt met name uit het drie-maandelijks overleg met specialisme-vertegenwoordigers, waarin van elk specialisme een vertegenwoordiger aanwezig is. Op deze manier kunnen problemen die specialisme breed spelen onder de aandacht gebracht worden. Te denken valt aan problemen rondom de arbeidstijden, onregelmatigheidstoeslag, maar ook problemen van logistieke aard, zoals wachttijden op de spoedopvang of de beddenproblematiek.

Visie: verbinding tussen assistenten en van assistenten met de voor hun relevante gremia
Het UMCG heeft veel arts-assistenten (ca. 400) in vergelijking tot perifere klinieken. Om toch met elkaar in contact te komen in een informele setting organiseert de AV UMCG verschillende sociale activiteiten binnen en buiten het UMCG, zoals de krokettenlunch, borrels, of een pubquiz, om zo de integratie tussen assistenten van verschillende afdelingen te vergroten.

Ofschoon de AV UMCG niet het doel heeft om te bemiddelen in individuele problemen, kunnen wij de individuele AIOS wel van advies voorzien bij een mogelijk probleem in de opleidingssfeer. Zo kunnen wij de AIOS adviseren waar zij het beste met hun probleem terecht kunnen. Dit kunnen wij mede faciliteren door onze goede contacten met de Jonge Specialist.

Discipline-overstijgende onderwijsactiviteiten
Wij organiseren in samenwerking met voor assistenten relevante partijen lezingen of workshop. Een voorbeeld is onze populaire workshop over belastingaangifte in samenwerking met de VVAA. Suggesties voor workshops zijn altijd van harte welkom.