Doelstelling

Belangenbehartiging van de arts-assistenten
In de regel zijn arts-assistenten in het UMCG slechts passanten voor de werkgever. De belangen van de AIOS dreigen daarom continu ondergesneeuwd te raken ten opzichte van andere belangen. Om deze reden participeert de AV-UMCG in vele gremia waar daadwerkelijk medezeggenschap plaatsvindt. Te denken valt onder meer aan de centrale opleidingscommissie (COC), maar ook hebben wij halfjaarlijks een overleg met de Raad van Bestuur (RvB).
De input hiervoor wordt met name geleverd in het tweemaandelijks specialismevertegenwoordigers overleg, alwaar van elk specialisme een vertegenwoordiger aanwezig is. Op deze manier kunnen problemen die specialisme breed spelen onder de aandacht gebracht worden. Te denken valt aan problemen rondom de arbeidstijden, onregelmatigheidstoeslag, maar ook problemen van logistieke aard, zoals wachttijden op de spoedopvang.

Verbinding tussen de AIOS van de verschillende specialismen
Het UMCG heeft veel arts-assistenten (ca. 400) in vergelijking tot perifere klinieken. Om toch met elkaar in contact te komen in een informele setting organiseert de AV-UMCG jaarlijks minstens 4 borrels en/of feesten, al dan niet rondom verschillende thema`s. Dit bevordert de integratie tussen de verschillende specialismen.

Aanspreekpunt voor individuele problemen
Ofschoon de AV-UMCG niet het doel heeft om te bemiddelen in individuele problemen, kunnen wij de individuele AIOS wel van advies voorzien bij een mogelijk probleem in de opleidingssfeer. Zo kunnen wij de AIOS adviseren waar zij het beste met hun probleem terecht kunnen. Dit kunnen wij mede faciliteren door onze goede contacten met de Jonge Orde en de LVAG.

Workshop discipline overstijgend
Wij organiseren in samenwerking met onze sponsoren enkele malen per jaar een interessante lezing of workshop. Een voorbeeld is onze populaire workshop over belastingaangifte in samenwerking met de VVAA. Suggesties voor workshops zijn altijd van harte welkom.